336/5 Raj Complex, Chhittupur, Bhagawanpur, BHU, Lanka, Varanasi